ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG TÀI CHÍNH TẠI 1CALL

Các cá nhân, tổ chức (“Khách hàng”) ký kết Hợp đồng tài chính (“Hợp đồng”) với Công ty TNHH 1CALL(Sau đây được gọi tắt là 1CALL) được yêu cầu phải đọc kỹ, đã hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định trong Điều khoản thi hành này đối với toàn bộ Khách hàng sử dụng dịch vụ của 1CALL, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

 1. Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay (bao gồm phí của khoản vay và các khoản tiền phạt (nếu có) theo Hợp đồng), tùy theo loại tài sản cầm cố theo chính sách của 1CALL, Khách hàng có quyền trả trước bất kỳ khoản nào cho 1CALL để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. 1CALL sẽ khấu trừ khoản tiền này vào nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay mà Khách hàng phải thực hiện quy định trong Hợp đồng khi đến hạn.
 2. Trường hợp đến hạn của Hợp đồng mà Khách hàng vẫn có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay của 1CALL và khoản trả trước hạn đủ để 1CALL thực hiện khấu trừ cho toàn bộ tiền lãi và chi phí vay đến hạn của Khách hàng, hai bên thống nhất rằng Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn Hợp đồng.
 3. Trả gốc, tiền lãi và chi phí vay: Tại mỗi kỳ hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo lịch thanh toán đính kèm Hợp đồng.
 4. Trả phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán ngay khoản tiền phạt vi phạm theo Hợp đồng cùng với thời điểm khách hàng trả gốc, tiền lãi và chi phí vay.

II. XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Khách hàng đồng ý 1CALL có toàn quyền cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố tại 1CALL. Bên thuê, bên mượn tài sản cầm cố có thể là chính khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ nào theo Hợp đồng, bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay, 1CALL có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố theo quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Nhận tài sản cầm cố thay thế cho nghĩa vụ được bảo đảm;

ii. Ủy quyền, vô điều kiện và không hủy ngang, và trao toàn quyền cho 1CALL bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba do 1CALL tự quyết định với tư cách 1CALL là chủ sở hữu của tài sản cầm cố;

iii. Trong thời hạn thực hiện thủ tục nhận và bán tài sản theo mục (i) và (ii) nêu trên chưa hoàn tất, 1CALL tiếp tục chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản cầm cố do 1CALL toàn quyền lựa chọn. Trường hợp này, 1CALL vẫn được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

iv. Việc xử lý tài sản cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh tại Hợp đồng theo thứ tự nợ gốc, tiền lãi, phạt quá hạn, các chi phí vay khác (nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cầm cố sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố phát sinh nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được đảm bảo thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là phần nghĩa vụ không có bảo đảm, 1CALL có quyền yêu cầu và Khách hàng phải thanh toán cho 1CALL phần nghĩa vụ không có bảo đảm này;

v. 1CALL sẽ thông báo cho Khách hàng về phần nghĩa vụ chưa được thanh toán theo quy định tại mục (iv) và thời gian Khách hàng phải thanh toán phần nghĩa vụ còn lại này. Đồng thời, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng trong trường hợp không trả hoặc không trả đầy đủ phần nghĩa vụ chưa thanh toán này.

vi. Khi xử lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là khoản bồi thường thiệt hại cho 1CALL khi Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và được bù trừ vào nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Khách hàng đối với 1CALL theo Hợp đồng. Để làm rõ, 1CALL không có trách nhiệm trả lại Khách hàng phần chênh lệch này.

vii. Sau khi 1CALL xử lý tài sản cầm cố và thu hồi đủ tất cả các nghĩa vụ nợ của Khách hàng phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng, Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý và tất toán.

3. Khách hàng không hủy ngang ủy quyền cho 1CALL, và 1CALL có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) được ủy quyền lại và/ hoặc là đại diện theo ủy quyền đại diện và nhân danh Khách hàng ký kết các thỏa thuận và hồ sơ liên quan để xử lý tài sản cầm cố.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. 1CALL có các nghĩa vụ sau:

i. Giải ngân khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng;

ii. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng) thì 1CALL sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Khách hàng;

iii. Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, 1CALL có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay hoặc trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày 1CALL thông báo cho Khách hàng về việc bổ sung tài sản cầm cố mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì 1CALL có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Khách hàng thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

iv. Hoàn trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí vay khác theo Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

v. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

i. Cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực, tự do ý chí và đầy đủ quyền ký kết và thực hiện Hợp Đồng;

ii. Đảm bảo trả nợ gốc, tiền lãi và các chi phí quy định tại Hợp đồng và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

iii. Cam đoan rằng Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ 1CALL) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với tài sản cầm cố và các thông tin cung cấp cho 1CALL để thực hiện hợp đồng là thông tin trung thực và chính xác;

iv. Đảm bảo tất cả giấy tờ về tài sản cầm cố Khách hàng cung cấp cho 1CALL là thật và, trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

v. Trường hợp Khách hàng được 1CALL chấp thuận cho việc sử dụng tài sản cầm cố, Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố. Trường hợp tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho 1CALL và ngay lập tức bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với tổng nghĩa vụ phải thanh toán cho 1CALL (bảo gồm nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và các chi phí khác phát sinh có liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản cầm cố;

vi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về việc cầm cố tài sản tại 1CALL;

vii. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

IV. SỰ KIỆN VI PHẠM

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

i. Khách hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào theo quy định của Hợp đồng;

ii. Khách hàng khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của 1CALL hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi giá trị khoản vay của 1CALL hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 1CALL;

iii. Khách hàng bị chết hoặc mất năng lực hành vi;

iv. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của 1CALL là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình trả nợ gốc, tiền lãi, chi phí vay, các khoản phạt và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng; 

2. Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một sự kiện vi phạm quy định nêu trên và trong Hợp đồng, 1CALL có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, ngay lập tức:

i. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Khách hàng phải thanh toán theo quy định của Hợp đồng;

ii. Thu hồi tài sản cầm cố và tiến hành xử lý tài sản cầm cố theo quy định tại Hợp đồng;

iii. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của 1CALL theo Hợp đồng và các văn bản liên quan;

iv. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của 1CALL theo quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan.

V. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

Áp dụng Với sản phẩm cầm cố xe máy và ô tô

Trong thời hạn khoản vay theo quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục gia hạn (nếu có), Khách hàng chỉ được phép lưu giữ tài sản cầm cố khi có sự chấp thuận của 1CALL. Khách hàng phải bàn giao ngay lập tức tài sản cầm cố theo yêu cầu của 1CALL tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hao mòn tài sản cầm cố khi Khách hàng lưu giữ tài sản cầm cố sẽ được coi như là việc giảm sút giá trị tài sản cầm cố, do 1CALL toàn quyền quyết định.

VI. TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA:

Khách hàng đồng ý rằng 1CALL sẽ không bán, chia sẻ thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin của Khách hàng, khoản vay của Khách hàng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và 1CALL cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Khách hàng, ngoại trừ:

i. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

iii. Cung cấp cho các nhà đầu tư, bên tư vấn chuyên nghiệp của 1CALL và các bên có hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ với 1CALL để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của 1CALL theo yêu cầu hợp lý với điều kiện 1CALL đã ký kết điều khoản về bảo mật thông tin với các đơn vị này.

VII. CHUYỂN GIAO

Khách hàng đồng ý rằng 1CALL có quyền chuyển giao toàn bộ quyền yêu cầu thanh toán nợ gốc, tiền lãi, các chi phí khác và các nghĩa vụ của 1CALL theo Hợp đồng cho bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng. Đồng thời, Khách hàng đồng ý rằng bên thứ ba sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của 1CALL theo Hợp đồng. 1CALL sẽ thông báo cho Khách hàng chậm nhất là 03 ngày trước ngày 1CALL hoàn tất việc chuyển giao này.

VIII. CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ 1CALL

 1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên 1CALL luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.
 2. Thân thiện: Nhân viên 1CALL được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.
 3. Lắng nghe, thấu hiểu: Nhân viên 1CALL luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để 1CALL cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.
 4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với 1CALL đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. 1CALL cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.
 5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp theo quy định Mục IV Điều khoản thi hành).
 6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn của 1CALL. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại 1CALL, 1CALL chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

 1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.
 2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.
 3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.